16

Microfined Zinc Oxide

แสงอาทิตย์ประกอบด้วย แสงที่มองเห็นได้ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และรังสีอินฟาเรด ความยาวคลื่น 400-750, 200-400 และ 750 นาโนเมตรตามลำดับ รังสี UV ซึ่งประ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!