ขั้นตอนการขอจดแจ้งเลขที่ใบรับแจ้ง

ขั้นตอนการจดแจ้งเลขที่ใบรับแจ้ง

1.ลงทะเบียนจดแจ้งผู้ว่าจ้าง (ประมาณ 3-7 วัน)

ขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถนำเอกสารไปยื่นขอจดแจ้งผู้ว่าจ้างเองหรือมอบอำนาจ (เจ้าของกิจการ)ให้ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ผลิต หรือ บุคคลอื่นในองค์กร) นำเอกสารดังนี้ไปจดแจ้ง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่ สสจ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.1 หนังสือมอบอำนาจ โดยกรอกชื่อผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ เซ็นต์ชื่อและลายเซ็นต์พยาน 2 คน ระยะเวลาสามารถระบุเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

1.2 หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวมรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งสำหรับผู้มอบอำนาจ อีกฉบับสำหรับผู้รับมอบอำนาจ เซ็นยินยอมด้วยลายปากกาตรงหน้าที่ 2

1.3 สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ เซนต์รับรองสำเนาด้วยลายปากกา ห้ามทำสำเนาหลังเซนต์หรือสแกนเป็นไฟล์ ส่งให้ผู้รับมอบอำนาจ

1.4 จดหมายแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง ส่วนนี้สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้กรอกข้อมูล และเซ็นต์เพื่อยื่นแทนให้กับผู้มอบอำนาจ

1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (เผื่อต้องใช้) สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานในกรณีสถานที่ตั้งสำนักงานเป็นคนละสถานที่ หรือเป็นสถานที่ที่เกิดจากการเช่า ให้เตรียมเอกสารการเช่าและการมอบอำนาจการใช้สถานที่ เซ็นต์รับรองด้วยลายปากกา ห้ามทำสำเนาหลังเซนต์หรือสแกนเป็นไฟล์

1.6 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ในกรณีบุคคลธรรมดามีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทในกรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (เอกสารไม่เกิน 3 เดือน) เซ็นต์รับรองด้วยลายปากกา ห้ามทำสำเนาหลังเซนต์หรือสแกนเป็นไฟล์

หลังจากจดแจ้งผู้ว่าจ้างแล้ว สสจ.และ อย. จะออกเอกสารการจดแจ้งผู้ว่าจ้างเข้าระบบ E-Submission ซึ่งผู้ผลิตที่จะทำหน้าที่ยื่นขอเลขที่ใบรับจดแจ้งจะสามารถมองเห็นและนำรายชื่อผู้ว่าจ้างไปใช้ในการยื่นขอเลขต่อไป

2.การยื่นขอเลขใบรับจดแจ้ง (เป็นเลขที่ขออนุญาตผลิตเพื่อขายในประเทศ ไม่ใช่เลข อย.เพื่อขออนุญาตขายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะใช้เลขนี้ในการตีลงบนฉลากสินค้าเมื่อได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อขายแล้ว (ประมาณ 3-7 วัน)

2.1 สูตร ลูกค้าและผู้ผลิตสรุปรายละเอียดสูตร และผู้ผลิตจะเป็นผู้ยื่นจดแจ้งทางระบบ online โดยใช้ ชื่อที่ทาง อย. อนุญาตให้ใช้เท่านั้น ไม่ฝ่าฝืนกฎหรือข้อห้าม ปริมาณการใช้สารต่างๆ ตามที่ อย.กำหนด

2.2 ในกรณี ลูกค้าใช้ชื่อแบรนด์ หรือชื่อใดๆ หรือข้อมูล ในการยื่น ที่เกี่ยวกับข้อห้าม ต้องมีเอกสารรองรับชื่อนั้นๆ ถ้าเกี่ยวข้องกับรกแกะ ต้องมีใบรับรองการตรวจโรควัวบ้า ในสัตว์  ถ้าเกี่ยวข้องกับการใช้สารควบคุม อาจต้องมีการคำนวน % สารในสินค้า(บางกรณี) ถ้าชื่อเกี่ยวข้องกับคลินิก แพทย์ หรือ อาชีพใดๆ ต้องมีสำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบอนุญาตสถานประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เอกสารเมื่อเซนต์แล้ว สามารถสแกนเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ผู้ผลิตได้)

2.3 ในกรณีมีการว่าจ้าง มีจำนวนสินค้าจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีหนังสือสัญญาว่าจ้างแนบ (ผู้ผลิตและลูกค้า ทำสัญญาขึ้นมา เอกสารเมื่อเซนต์แล้ว สามารถสแกนเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ผู้ผลิตได้)

2.4 เอกสารอื่นๆ ในกรณี ที่มีการ Reject จากทาง อย. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ

  • เอกสารทุกชิ้นจะถูกทำเป็นไฟล์เอกสารเพื่อส่งเข้าระบบ Online ของ อย. โดยทางผู้ผลิตหรือผู้ที่มีอำนาจในการยื่นเอกสาร และมี User Name ในระบบของ อย. เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถยื่นขอด้วยตนเองในขั้นตอนนี้ได้
  • ค่าใช้จ่ายค่ายื่นจดทะเบียน ตามที่ตกลงกัน ทางบริษัทจะแจ้งไปทางไลน์ ให้ลูกค้าทราบ

 

หนังสือมอบอำนาจ download 1 1 orig
จดหมายแจ้งความประสงค์เพิ่มข้อมูลผู้ว่าจ้าง download 1 1 orig
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล download 1 1 orig
เอกสาร อย. อื่นๆ

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!